Monday, March 14, 2011

தயக்கம்!

---------------
தயக்கங்களை
தகர்க்க
முற்பட்ட போது
சிறிது

தயக்கமாகவே
இருக்கறது!


-செல்வன்

No comments:

Post a Comment